BẢNG GIÁ

CHI NHÁNH TIAB 1

MEETING 1.1

Sức chứa: 25 người
Giá: 180,000 VND / giờ
Thiết bị: Máy Chiếu
Đặt phòng ngay

MEETING 2.1

 • Sức chứa: 8 người
 • Giá: 110,000 VND / giờ
 • Thiết bị: LCD

Đặt phòng ngay

MEETING 2.2

 • Sức chứa: 15 người
 • Giá: 180,000 VND / giờ
 • Thiết bị: Bảng + Bút

Đặt phòng ngay

MEETING 3.1

 • Sức chứa: 10 người
 • Giá: 130,000 VND / giờ
 • Thiết bị: LCD

Đặt phòng ngay
meeting-3.2

MEETING 3.2

 • Sức chứa: 10 người
 • Giá: 130,000 VND / giờ
 • Thiết bị: LCD

Đặt phòng ngay

CHI NHÁNH TIAB 2

BOARD ROOM

Số lượng phòng: 2 phòng
Sức chứa mỗi phòng: 15 người
Giá: 250,000 VND / giờ
Thiết Bị: LCD
Đặt phòng ngay

WORKSHOP

Số lượng phòng: 3 phòng
Sức chứa mỗi phòng: 8 người
Giá: 150,000 VND / giờ
Thiệt bị: Bảng + Bút
Đặt phòng ngay

BRAINSTORMING

Số lượng phòng: 2 phòng
Sức chứa mỗi phòng: 8 người
Giá: 150,000 VND / giờ
Thiết bị: Bảng + Bút
Đặt phòng ngay
phong 20nguoi

20 NGƯỜI

Số lượng phòng: 2 phòng
Sức chứa mỗi phòng: 20 người
Giá: 300,000 VND / giờ
Thiệt bị: Bảng + Bút
Đặt phòng ngay
phong 30nguoi

30 NGƯỜI

Số lượng phòng: 2 phòng
Sức chứa mỗi phòng: 30 người
Giá: 450,000 VND / giờ
Thiết bị: LCD
Đặt phòng ngay
think _ talk

THINK & TALK

Số lượng phòng: 1 phòng
Sức chứa mỗi phòng: 20 người
Giá: 300,000 VND / giờ
Đặt phòng ngay
think_learn

THINK & LEARN

Số lượng phòng: 1 phòng
Sức chứa mỗi phòng: 35 người
Giá: 700,000 VND / giờ
Đặt phòng ngay

THINK & SHARE

Số lượng phòng: 1 phòng
Sức chứa mỗi phòng: 70 người
Giá: 900,000 VND / giờ
Đặt phòng ngay